Diplom celoživotního vzdělávání

      Diplom celoživotního vzdělávání se řídí Stavovským předpisem č.16. K jeho vydání je třeba být registrován na vzdělávacím portále ČLK, www.vzdelavanilekaru.cz, kde vidíte přehled svých kreditů. Přes vzdělávací portál žádáte o diplom celoživotního vzdělávání. O registraci do portálu je nutné požádat Vaše OS

     Licence 

     O udělení licencí je třeba žádat prostřednictvím okresního / obvodního sdružení ČLK, kde je žadatel registrovaný. Přední stranu formuláře vyplňuje žadatel, zadní stranu vyplní okresní / obvodní sdružení, kde je žadatel registrovaný.

 

K žádosti je zapotřebí doložit:
 
 • Diplom z atestace
 • Potvrzení o délce praxe (nejlépe z personálního odd.)
 • Diplom celoživotního vzdělávání (pouze u primářské licence)

    Čestné prohlášení

      Lékaři/ky, kteří/ré čerpají mateřskou (rodičovskou) dovolenou, jsou od platby členských příspěvků osvobozeny pouze po předložení čestného prohlášení o čerpání MD (RD) k datu 1.3. včetně. Čestné prohlášení zasílejte prostřednictvím e-mailu (ve formátu pdf) na praha4@clkcr.cz 

 

    Ukončení členství v ČLK

     Žádost o ukončení členství lékař podává písemně okresnímu (obvodnímu) sdružení ČLK, jehož je členem. Členství nelze ukončit zpětně, nelze jej přerušit ani pozastavit. Zrušením členství zaniká platnost licencí vydaných Českou lékařskou komorou. Žádost zasílejte prostřednictvím e-mailu (ve formátu pdf) na praha4@clkcr.cz 
 

      Vstup do ČLK

     Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být ze zák. 220/1991 Sb. členem České lékařské komory (dále jen ČLK).

K tomu, aby se lékař stal členem ČLK (SP ČLK č. 5 – “Zásady evidence členství v ČLK”), je nutno udělat několik níže uvedených kroků

 1. Vyplnit žádost o přijetí za člena ČLK
 2. Přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení LF. Lékaři, který se hlásí do ČLK před promocí a nemají lékařský diplom, stačí potvrzení o ukončení studia, které vydává studijní odd. LF.Lékař, který není absolventem LF v ČR, musí navíc předložit ověřenou kopii (nebo originál + kopii) dokladu o uznání kvalifikace dle zák. 95/2004 Sb., povolení k výkonu lékařské činnosti na území ČR, které vydává MZ ČR více zde a ověřenou kopii (nebo originál a kopii) nostrifikace absolventského diplomu, kterou vydává MŠMT ČR nebo UK v Praze.
 3. Osobně předat výše zmíněné dokumenty v kanceláři OS ČLK, která sídlí v okrese nebo městské části sídla zaměstnavatele (může být podána i v místě bydliště), nebo je poslat doporučeně poštou.
 4. Registrační poplatek 100,- Kč se zpravidla platí při podání žádosti v hotovosti v kanceláři (lze ho však zaplatit i převodem)

    Profesní bezúhonnost

      Certifikát profesní bezúhonnosti je potvrzení, kterým Česká lékařská komora prohlašuje, že žadatel je (či v minulosti byl) členem České lékařské komory a nebyl nikdy Českou lékařskou komorou disciplinárně    potrestán. Tento dokument vyžadují zahraniční instituce v případě, že lékař hodlá vykonávat povolání lékaře 
na jejich území.
 
    Přeregistrace
 
     Přeregistrace do jiného okresního (obvodního) sdružení (dále jen OS) se provádí z důvodu změny

zaměstnání nebo bydliště. Lékař odešle písemnou žádost o přeregistraci do OS, ve kterém je registrován. Jakmile kancelář OS materiály obdrží, vyzve lékaře k zaplacení poplatku za přeregistraci ve výši 50,- Kč.  Úhradu lze provést  v hotovosti v kanceláři OS, převodem nebo složenkou ( SP č.5 – Zásady evidence členství ČLK )

     Preskripce (oprávnění k předpisu léčiv)

Člen ČLK, může získat Oprávnění k preskripci léků pro sebe a své rodinné příslušníky

Kdo může získat Oprávnění k preskripci léků a jak na to:

 

 • je v důchodu 
 • čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou
 • neprovozuje léčebně-preventivní činnost 
 • nemá smluvní vztah se ZP

Postup:

 • podejte žádost o oprávnění v OS, ve kterém jste registrován(a)
 • poté se obraťte na ZP, ve které jste zaregistrován(a)

Důležité upozornění!

Oprávnění má platnost 2 roky, proto je nutné ještě před vypršením platnosti oprávnění k preskripci léků požádat příslušnou kancelář OS o vydání nového oprávnění. Těm lékařům, kteří nám oprávnění vrátí podepsané, vystavujeme nové automaticky cca 3 měsíce před koncem platnosti. Platné oprávnění je nutné bezodkladně doručit ZP a požádat o prodloužení smlouvy

 

      Žádost o příspěvěk na vzdělávání (viz. příspěvky na vzdělávání)

 

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

  

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská