Členské příspěvky

     Členské příspěvky na činnost ČLK pro rok 2024 jsou stanoveny ve výši:

Lékaři provozující soukromou praxi (bez ohledu na její rozsah či souběh s poměrem zaměstnaneckým), lékaři ve vedoucí funkci

4.000,- Kč

Lékaři zaměstnanci

3.000,- Kč

Lékaři absolventi - rok ukončení studia a rok následující

0,- Kč

Lékaři absolventi - 3. rok (od ukončení studia)   

1.000,- Kč

Lékaři nepracující důchodci

500,- Kč

Na základě rozhodnutí představenstva OS Praha 4        Lékaři nepracující důchodci, kteří během roku  dosáhnou 83 a víc let 

0,- Kč

Lékaři/ky na mateřské dovolené                         (po doložení čestného prohlášení nebo dokladu o trvání MD)

0,- Kč

Pozdní vstup

20.000,- Kč

            

Členský příspěvek je splatný nejpozději do dne 28. února příslušného kalendářního roku!

     Členský příspěvek poukažte převodem na účet OS ČLK Praha 4 – vedený u České spořitelny 63117329/0800, variabilní symbol (dále jen VS) = vaše registrační číslo, konstantní symbol = 0308

VS je nutné uvést z důvodu identifikace Vaší platby! Registrační číslo se můžete dozvědět ze    seznamu lékařů  , z dopisu zaslaného začátkem roku nebo u nás v kanceláři.

     Pokud na území ČR nevykonáváte lékařské povolání a nechcete být členem ČLK, je nutné podat písemnou žádost o ukončení členství v ČLK. Abyste mohl (a) být osvobozen (a) od platby příspěvků na činnost ČLK , musí být Vaše žádost o ukončení členství v ČLK doručena kanceláři nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku!

Úlevy - Stavovský předpis ČLK č. 7 – Příspěvky na činnost ČLK - § 9

(1)     Písemně zdůvodněnou žádost o úlevu placení členského příspěvku, podává člen Komory představenstvu  obvodního sdružení, do jehož seznamu členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku, tj. do dne 1. 2. příslušného kalendářního roku!

(2)     Představenstvo obvodního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:

  •        mateřské/rodičovské dovolené (po předložení čestného prohlášení – vždy prominuto)
  •        dlouhodobé pracovní neschopnosti, PN potvrzená lékařem (po předložení žádosti)
  •        nepříznivé sociální situace člena komory, jehož čistý příjem dosáhl v předchozím kalendářním roce pouze životního minima         podle obecně platných právních předpisů (po předložení žádosti)
  •        jediný pracovní úvazek do 0,3 (po předložení žádosti)
  •        účast na humanitární misi (po předložení žádosti)
    Žádost je možné zaslat prostřednictvím e-mailu (podepsané, ve formátu pdf) na praha4@clkcr.cz
 

(3)     Písemné stanovisko k žádosti o úlevu podle § 9 odst. 1 zašle představenstvo obvodního sdružení žadateli nejpozději do 60 dnů od data doručení žádosti.

(4)      Proti stanovisku představenstva obvodního sdružení podle § 9 odst. 3 nelze podat odvolání.

 

Lékařům, kteří nezaplatí členské příspěvky  v termínu stanoveném SP ČLK č .7, bude účtován úrok z prodlení a prokazatelné administrativní náklady spojené s vymáháním příspěvku!

V případě, že budete chtít potvrzení o platbě či fakturu, požádejte Vaše OS. Vydává se pouze na vyžádání!

 

 

 

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

  

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská