členské příspěvky na rok 2021

04.01.2021 12:51

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

zasíláme Vám fakturační údaje pro úhradu členských příspěvků na činnost ČLK na rok 2021.

Členství v ČLK je nadále podle zák. č. 220/1991 Sb. povinné. Členský příspěvek je roční. Členské příspěvky na činnost ČLK na rok 2021 jsou stanoveny ve výši:

                      a)  3.500,-Kč pro lékaře provozujícího soukromou lékařskou praxi, bez ohledu na její rozsah (i souběh s poměrem zaměstnaneckým) a pro lékaře ve vedoucí funkci, tj. konkrétně ve funkci statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb, zástupce (náměstka) statutárního zástupce poskytovatele zdravotních služeb, přednosty kliniky, primáře nebo vedoucího lékaře samostatného odd. či kliniky poskytovatele zdravotních služeb, společníka, jednatele nebo člena statutárního orgánu poskytovatele, který je právnickou osobou

                      b)  2.500,-Kč pro lékaře – zaměstnance a pro ostatní lékaře,          

                      c)         0,- Kč absolvent neplatící (rok ukončení studia 2020 a 2021),

                      d)  1.000,- Kč  absolvent platící (rok ukončení studia 2019),

                      e)     500,- Kč pro lékaře – nepracující důchodce.

Členský příspěvek je splatný nejpozději do dne 28. února 2021!

Členský příspěvek poukažte převodem na účet OS ČLK Praha 4 – vedený u České spořitelny
63117329/0800, konstantní symbol = 0308 variabilní symbol = Vaše registrační číslo

Variabilní symbol je nutné uvést z důvodu identifikace Vaší platby!

 

Pokud na území ČR nevykonáváte lékařské povolání a nechcete být členem ČLK, je nutné podat písemnou žádost o ukončení členství v ČLK.

Abyste mohl (a) být osvobozen (a) od platby příspěvků na činnost ČLK na rok 2021, musí být Vaše žádost o ukončení členství v ČLK doručena kanceláři nejpozději do 28. 2. 2021!

Úlevy - Stavovský předpis ČLK č. 7 – Příspěvky na činnost ČLK - § 9

(1) Písemně zdůvodněnou žádost o úlevu placení členského příspěvku, podává člen Komory představenstvu obvodního sdružení, do jehož seznamu členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku, tj. do dne 1. 2. 2021!

(2) Představenstvo obvodního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:

       - mateřské/rodičovské dovolené člena Komory (po předložení čestného prohlášení, ke stažení na webu – vždy prominuto)

- doložená pracovní neschopnost trvající déle než 6 měsíců (po předložení písemné žádosti)

- jediný pracovní úvazek do 0,3 (po předložení písemné žádosti)

- účast na humanitární misi (po předložení písemné žádosti)

 (3) Písemné stanovisko k žádosti o úlevu podle § 9 odst. 1 zašle představenstvo obvodního sdružení žadateli nejpozději do 60 dnů od data  doručení žádosti.

(4) Proti stanovisku představenstva obvodního sdružení podle § 9 odst. 3 nelze podat odvolání.

 

V Praze dne 1.1.2021                                 MUDr. Miroslava Skovajsová, v.r.

                                                                   předsedkyně OS ČLK Praha 4                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                              

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4

praha4@clkcr.cz

korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská